કપાસના તા 17-09-2022ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 5100 થી 10025 રહ્યા.

મગફળીના તા. 17-09-2022ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.6000 થી 8850 રહ્યા.

પેડી (ચોખા)ના તા.17-09-2022ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 1200 થી 2150 રહ્યા.

ઘઉંના તા. 17-09-2022ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 1800 થી 2640 રહ્યા.

બાજરાના તા.17-09-2022ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 1475 થી 2500 રહ્યા.

જુવારના તા.17-09-2022ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 2000 થી 3925 રહ્યા.